ทำความรู้จัก Level Transmitter คืออะไร

Level Transmitter

Level Transmitter

Level Transmitter คือ เครื่องมือวัดระดับที่สามารถตรวจจับระดับได้แบบต่อเนื่อง ตลอดย่านการวัดโดยอาศัยหลักการที่แตกต่างกันตามชนิดของTransducer ที่นำมาใช้กับ Level Transmitter โดยสามารถส่งสัญญาณการวัดเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่น สัญญาณ 4-20mA เป็นต้น ไปยังจอแสดงผล หรืออุปกรณ์ควบคุม (Controller) เช่น PLC , DCS ซึ่งสัญญาณที่ส่งค่าการวัดจาก Level Transmitter นั้นจะเรียกว่าเป็นสัญญาณ Analog นั้นเอง ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก กับส่วนประกอบของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมกันก่อนนะครับ

Transducer and Transmitter

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)

Transducer คือ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานใดพลังงานหนึ่ง ให้อยู่ในรูปของพลังงานหนึ่ง หรือสัญญาณหนึ่งไปยังสัญญาณหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Thermocouple ที่แปลงค่าอุณหภูมิ ให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง หรือ RTD ที่แปลงค่าอุณหภูมิให้ค่าความต้านทาน ก่อนต่อให้กับตัว Transmitter ซึ่ง จะเห็นว่าเซ็นเซอร์บางตัวมีลักษณะที่เป็น Transducer ด้วย

ทรานสมิเตอร์ (Transmitter)

Transmitter คือ อุปกรณ์ Transducer อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่เป็นชนิด Transducer ให้เป็นค่าในการวัด และสามารถส่งสัญญาณการวัดเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่นสัญญาณ 4 – 20 mA ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่นคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Recorder) เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าวัดและสัญญาณกระแสมาตรฐาน

Level transmitter

เป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของกระแสตรง มาตรฐานที่นิยมใช้คือ 4-20mA หมายความว่าเมื่อค่าวัดเป็น 0% ก็จะเท่ากับกระแส 4 mA และหากวัดค่าได้เป็น 100% เท่ากับ 20 mA โดยค่าวัดได้จะอยู่ในช่วง 0-100% จะสัมพันธ์เชิงเส้นกับกระแส 4-20mA
ข้อดี ของการส่งสัญญาณเป็นกระแส คือ สามารถส่งสัญญาณไปได้ระยะไกล ๆ ความต้านทานของสายส่งสัญญาณ จะไม่ทำให้ค่าวัดผิดพลาด และการถูกสัญญาณรบกวนจะน้อยกว่าการส่งสัญญาณ จะไม่ทำให้ค่าวัดผิดพลาด และการถูกสัญญาณรบกวนจะน้อยกว่าการส่งเป็นแรงดันไฟฟ้า นอกจากมาตรฐาน 4-20mA แล้วยังมีมาตรฐานแบบอื่น ๆ อีก เช่น 0-20mA,10-50 mA,0-1 mA แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร

ชนิดของ Level Transmitter เครื่องมือวัดระดับ มีอะไรบ้าง

Level Transmitter เครื่องมือวัดระดับ ชนิด อัลตราโซนิกส์ Ultrasnoic

Level Transmitter ชนิด Ultrasonic
หลักการของเครื่องมือวัดระดับ Level Transmitter ชนิด อัลตราโซนิกส์ หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นเครื่องมือวัดระดับแบบคลื่นความถี่ที่เหนือเสีย ที่สามารถวัดระดับของของเหลว โดยการติดตั้งอยู่บนถัง ซึ่งมีความถี่ที่ประมาณ 70-200 kHz โดยพลังงานที่ถูกส่งออกมาจะไปตกกระทบกับวัตถุที่ต้องการวัด ดังนั้นพลังงานบางส่วนจะถูกสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ซึ่งเวลาที่ส่งผ่านและรับสัญญาณสามารถนำมาหาระยะทางในตัวกลางหนึ่งได้ ซึ่งระยะทางในที่นี้ก็คือ ระดับ (Level) นั้นเอง

Level Transmitter เครื่องมือวัดระดับ ชนิด เรดาร์ (Radar)

Level Transmitter ชนิด Radar

หลักการของเครื่องมือวัดระดับ Level Transmitter ชนิด เรดาร์ (Radar) นั้นคล้ายๆกับ อัลตราโซนิกส์ แต่อาศัยการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากในการส่ง และสะท้อนกลับ ในย่านประมาณ 6GHz และ 10Hz ซึ่งเรดาร์สามารถทดแทน อัลตราโซนิกส์ ที่มีข้อจำกัดเรื่องคุณสมบัติของคลื่นเสียง เช่น หากเกิดไอน้ำขึ้นภายในกระบวนการใด อาจส่งผลให้คลื่นอัลตราโซนิกส์เกิดข้อผิดพลาดในการวัดได้

Level Transmitter เครื่องมือวัดระดับ ชนิด ดิสเพลซเซอร์ (Displacer)

Level Transmitter ชนิด Displacer

หลักการของเครื่องมือวัดระดับ Level Transmitter ชนิด ดิสเพลชเซอร์ นั้นจะอาศัยทฤษฎีของอาร์คีมีดิส (Archmedes Theory) ที่กล่าวว่า “แรงลอยตัว หรือแรงกระทำกับวัตถุที่จุ่มลงไปในของเหลวเพื่อให้วัตถุลอยตัวได้ในของเหลวจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวนั้น” หมายถึงการใช้การแทนที่ของวัตถุด้วยของเหลว โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงพยุง (Bougancy) ที่กระทำต่อวัตถุ วัตถุที่ใช้ทำเป็นตัวรับรู้ต่อแรงพยุงซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกจุ่มอยู่ในของเหลวที่ต้องการทราบค่าระดับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Vibration sensor by murata