ระบบ MES และระบบ MOM คืออะไร?

ระบบ MES คืออะไร?

ในโลกของอุตสาหกรรมและการผลิต การบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบ MES (Manufacturing Execution System) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการการผลิตโดยรวมที่เรียกว่า MOM (Manufacturing Operations Management)

ระบบ MOM คืออะไร?

ระบบ MOM (Manufacturing Operations Management) เป็นแนวคิดการจัดการการผลิตที่ครอบคลุมการวางแผน การควบคุม และการบริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ MOM รวมถึงกระบวนการต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต (Production Planning) การจัดการวัสดุ (Materials Management) การจัดการคุณภาพ (Quality Management) และการบำรุงรักษา (Maintenance Management) เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

องค์ประกอบหลักของระบบ MOM

 • การวางแผนการผลิต (Production Planning): การวางแผนและจัดลำดับการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่กำหนด
 • การจัดการวัสดุ (Materials Management): การจัดหาวัสดุและการจัดเก็บวัสดุเพื่อให้มีวัสดุพร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต
 • การจัดการคุณภาพ (Quality Management): การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 • การบำรุงรักษา (Maintenance Management): การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการเสียเวลาในการซ่อมบำรุง

ระบบ MES คืออะไร?

ระบบ MES (Manufacturing Execution System) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ MOM ที่เน้นการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิตในเวลาจริง (Real-time) ระบบ MES ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการผลิตและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันหลักของระบบ MES

 • การจัดการการผลิต (Production Management): การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตในเวลาจริง รวมถึงการติดตามสถานะการผลิต
 • การจัดการคำสั่งผลิต (Work Order Management): การสร้างและจัดการคำสั่งผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามแผน
 • การติดตามการผลิต (Production Tracking): การติดตามและบันทึกข้อมูลการผลิตในทุกขั้นตอน
 • การจัดการคุณภาพ (Quality Management): การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
 • การจัดการทรัพยากร (Resource Management): การจัดการและวางแผนการใช้งานทรัพยากรในกระบวนการผลิต
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ประโยชน์ของระบบ MES

การใช้ระบบ MES มีประโยชน์หลากหลายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: ระบบ MES ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถลดเวลาที่เสียไปในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
 • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์: ด้วยการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต ทำให้สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้ทันที
 • ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต: ระบบ MES ช่วยลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากร ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต: ระบบ MES ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาด
 • เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ: ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำระบบ MES มาใช้ในองค์กร

การนำระบบ MES มาใช้ในองค์กรจำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ปัจจัยที่ควรพิจารณามีดังนี้:

1. การวางแผนและการวิเคราะห์ความต้องการ

ก่อนการนำระบบ MES มาใช้ ควรทำการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและวางแผนการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร

2. การเลือกผู้ให้บริการระบบ MES

การเลือกผู้ให้บริการระบบ MES ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะช่วยให้การนำระบบมาใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. การฝึกอบรมและการสนับสนุน

การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการใช้ระบบ MES เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. การติดตามและการประเมินผล

หลังการนำระบบ MES มาใช้ ควรมีการติดตามและการประเมินผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

ระบบ MES (Manufacturing Execution System) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MOM (Manufacturing Operations Management) การใช้ระบบ MES ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยการวางแผนและการจัดการกระบวนการผลิตที่แม่นยำ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอย่างละเอียด

ด้วยการนำระบบ MES มาใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

Vibration sensor by murata