ไซฟอนติดตั้งร่วมกับเกจวัดแรงดันเพื่ออะไร

syphon ไซฟอน

ไซฟอนติดตั้งร่วมกับเกจวัดแรงดันเพื่ออะไร
.
การวัดความดันด้วยเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกจวัดแรงดัน หรือ Pressure Transmitter สามารถใช้วัดของไหลในสภาวะต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว หรือแก๊ส แต่หากเป็นสถานะไอที่มีความร้อนเช่น ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง บริเวณจุดวัดความดันตรงเครื่องมือวัดเกิดสถานะของไหลผสมระหว่างของเหลวและไอได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไซฟอน เพื่อลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัดความดัน

syphon ไซฟอน

.
ไซฟอน (Syphon) เป็นอุปกรณ์ติดตั้งเสริมร่วมกับเครื่องมือวัดอย่างเช่นเกจวัดแรงดันกับระบบที่ต้องการวัดความดัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุณหภูมิของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด นิยมติดตั้งในกระบวนการที่มีสถานะของไหลเป็นไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง โดยไซฟอนจะมีลักษณะหลายรูปแบบแต่พบเห็นได้โดยทั่วไปเป็นแบบขด เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสำหรับการถ่ายเทความร้อนมากที่สุด
.
การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ของไหลที่อยู่ในสถานะไอที่มีอุณหภูมิสูงเปลี่ยนเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำลง เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดคามดันผ่านตัวกลางที่อยู่ในสถานะผสมระหว่างของเหลวและไอนั้นเอง
.
โดยปริมาณการถ่ายเทความร้อนออกจากของไหลขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของขดไซฟอน ความหนาของท่อไซฟอน อุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมโดยรอบ ล้วนส่งผลแทบทั้งสิ้น
.
การนำไซฟอนมาติดตั้งกับเครื่องมือวัดเช่นเกจวัดแรงดันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการวัดความดันของของไหลที่มีสถานะเป็นไอที่มีความร้อน เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากความดันของตัวกลางภายในท่อมีสถานะผสมระหว่างของเหลวและไออยู่นั้นเอง

Vibration sensor by murata