การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านการบำรุงรักษาแบบ Autonomous Maintenance

How to Improve Production with Autonomous Maintenance

การบำรุงรักษาแบบ Autonomous Maintenance คืออะไร

การบำรุงรักษาด้วยตนเองหรือ Autonomous Maintenance เป็นมาตรการที่สำคัญใน Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จของการดำเนินงานโดยใช้ TPM ในมุมมองนี้การบำรุงรักษาคือหน้าที่ของผู้ควบคุมเครื่องจักร พัฒนาสร้างประโยชน์และการปรับปรุงทางด้านผลิตภัณฑ์ในหลายมิติ

การบำรุงรักษาด้วยตนเองหรือ Autonomous Maintenance นี้อิงตามกระบวนการที่มีโครงสร้าง โดยผู้ควบคุมเครื่องจักรจะทำงานบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน เช่น การปรับแต่ง การหล่อลื่น การทำความสะอาด และการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้ต่างจากวิธีเดิมที่มีช่างเทคนิคเฉพาะด้านมาดำเนินการ ด้วยการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการกับงานเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอช่างเทคนิค

พื้นที่โรงงานที่สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ผลที่ตามมาของการบำรุงรักษาแบบนี้คือเราจะได้พื้นที่ในโรงงานที่มากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น. ด้วยการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง, รวมถึงการทำความสะอาดและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อม, พื้นที่ทำงานโดยรวมจะมีความปลอดภัยและระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น.

นอกจากนี้, การที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานพื้นฐาน เช่น การทำความสะอาดและการหล่อลื่น, จะทำให้ช่างเทคนิคบำรุงรักษามีเวลามากขึ้นในการจัดการกับปัญหาเครื่องจักรที่สำคัญและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง. การจัดการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแต่ยังลดความเสี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงที่ไม่ทันท่วงที. ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการบำรุงรักษาด้วยตนเองยังสามารถช่วยในการตรวจสอบและรักษาอุปกรณ์การผลิตให้สมบูรณ์, ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ประสานงานกันเป็นทีมเพื่อตรวจจับความผิดปกติอย่างรวดเร็วและเพิ่มความร่วมมือ

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในการบำรุงรักษาด้วยตนเองจะสามารถรับรู้ได้ถึงปัญหาและอาการที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่พวกเขามีหน้าที่ดูแล นำไปสู่การตรวจจับความผิดปกติได้รวดเร็วขึ้น จนถึงการขอรับการสนับสนุนจากทีมบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์จะทำงานผิดพลาด

การบำรุงรักษาด้วยตนเองได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมมือระหว่างทีมบำรุงรักษาและทีมผลิต ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดการซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน การทำงานร่วมกันของทั้งสองทีมนี้ได้ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงผลการผลิตโดยตรง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (OEE)

ความสำเร็จในการผลิตอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเอาท์พุทของการผลิต คุณภาพการทำงานของโรงงานผลิตขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจัดการและใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ดีหรือไม่ทันมาตรฐานจะส่งผลต่อการสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ ซึ่ง OEE สามารถช่วยเราทำได้

OEE คือ เมตริกที่คำนวณเปอร์เซ็นต์ของเวลาในการผลิตที่มีประสิทธิภาพจริง มันรวมความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพอุปกรณ์ การบำรุงรักษาด้วยตนเองมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงสภาพของอุปกรณ์ ช่วยลดการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพของอุปกรณ์

สรุป การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านการบำรุงรักษาแบบ Autonomous Maintenance

เรามุ่งมั่นที่ “การผลิตที่สมบูรณ์แบบ” คือ การที่ไม่มีการสูญเสีย การหยุดชะงักแค่สักครู่ และข้อผิดพลาด ด้วยการใช้กลยุทธ์การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เราสามารถป้องกัน ตรวจจับ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการผลิต วิธีการนี้ช่วยเพิ่ม OEE ให้เข้าใกล้เป้าหมายของมาตรฐาน และลดความสูญเสียในการผลิตที่เกิดจากความเสื่อมของอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้

การบำรุงรักษาด้วยตนเองมีความสำคัญมากไม่ได้เป็นเพียงการมอบหมายกิจกรรมให้กับทีมการผลิตเท่านั้น แต่ยังต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่เพียงแค่การให้เครื่องจักรทำงานอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังต้องมีการรับรู้เมื่อเครื่องจักรต้องการการดูแลรักษา ดังนั้น การบำรุงรักษาด้วยตนเองเหล่านี้จะสอนทักษะการแก้ปัญหาและการตรวจจับปัญหาตั้งแต่แรก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพของเครื่องจักร

เมื่อใช้แนวทางนี้อย่างถูกต้อง การบำรุงรักษาด้วยตนเองจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบรรลุการผลิตที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน TPM การยอมรับแนวทางนี้จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มระดับการผลิต และรับรองความสำเร็จระยะยาวในกระบวนการบำรุงรักษาและการผลิตได้

Reference : https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2020/04/how-to-improve-production-with-autonomous-maintenance-/15214/

Vibration sensor by murata