ระดับชั้นต่างๆ ของ Automation Pyramid ตาม ISA 95

Vibration sensor by murata