เลื่อนตำแหน่งอย่างไว เพราะเข้าใจกระบวนการผลิต (Process)

“เราจะเติบโตในสายงานตัวเองได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?” เป็นหนึ่งในคำถามที่ให้แขกรับเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในรายการ “เด็กช่างชง EP.0” คำแนะนำจากแขกรับเชิญกล่าวไว้ว่า หากต้องการเติบโตในสายอาชีพของตัวเองนั้น ยิ่งต้องมีความเข้าใจกระบวนการผลิตในอุตสหกรรมที่เราทำงานอยู่อย่างลึกซึ้งให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกโอกาสที่เข้ามา บทความนี้เด็กช่างวัดขอสรุปเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองจากในไลฟ์

อาชีพวิศวกรเครื่องมือวัดและระบบควบคุม

วิศวกรเครื่องมือวัดเป็นหนึ่งในสายอาชีพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, หรือแม้กระทั่งในสายอาชีพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวัดมีหน้าที่ในการวัด, ควบคุม, และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามที่อุตสาหกรรมนั้นๆ กำหนด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรเครื่องมือวัดจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่

1. ทำความเข้าใจความสำคัญของกระบวนการผลิตของเรา

การทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตไม่เพียงแต่ช่วยให้วิศวกรเครื่องมือวัดสามารถประเมินคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2. การศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การเติบโตในสายอาชีพนี้ต้องการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังถูกพัฒนาและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอยู่เสมอ วิศวกรเครื่องมือวัดจำเป็นต้องอัปเดตความรู้และทักษะของตนเองเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์การในแต่ละด้าน เช่นทีมวิศวกรรม ฝ่ายการผลิต และหน่วยงานควบคุมคุณภาพ เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการเจอกับวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำงาน

3. การเน้นทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

นอกจากความรู้เชิงเทคนิคแล้ว ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญไม่น้อย การสามารถสื่อสารข้อมูลและผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนกับทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้ทุกคนในกระบวนการผลิตเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพและวิธีการปรับปรุง

4. การมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา

การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มทักษะและความรู้ การทำงานร่วมกับนักวิจัยช่วยให้วิศวกรเครื่องมือวัดได้เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและมีโอกาสทดสอบเทคนิคใหม่ๆ ที่อาจนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เพื่อเตรียมพร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามา

การทำความเข้าใจกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เราอยู่อย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพของวิศวกรเครื่องมือวัดด้วยเช่นกัน ด้วยความรู้ที่หลากหลายและการเตรียมตัวอยู่เสมอ สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

 

Vibration sensor by murata